Projekty:

Zentiva základy

Založení objektu o původních půdorysných rozměrech 18x24 m a výšce 41 m je provedeno na žb desce tl 600 mm, zesílené žebry 1200/1000 nad deskou. Nově navržené přístavby jsou založeny na velkoprůměrových pilotách Ř1220 mm popř. na svazku mikropilot Ř200 mm délky 12 m, jejichž hlavy jsou spojeny žb. patkou.

 

Stávající základy objektu dle podrobných výpočtů, které zohledňují odlehčení v době zesilování a celkovou napjatost po provedení stavby, bylo nutné zesílit nabetonováním a ...
ing. Emanuel Novák, 2005
pict
výpočetní model
Základy turbosoustrojí ECK Kladno
Byl proveden návrh založení turbogenerátoru. Dynamická odezva vynuceného kmitání základů turbogenerátoru byla řešena jako odezva konstrukce na obecné dynamické zatížení. Dále bylo řešeno založení jeřábů výšky 60 m na hraně stavební jámy.
ing. Emanuel Novák, ing. Miroslav Císař, CSc.
Obytný soubor Americká 1,
Stavební jáma byla provedena postupně prováděným pažení z profilů I 180 a žb torkretované stěny tl 50 mmm. Po 3 m bylo provedeno kotvení šikmými kotvami s převážkami. Statický výpočet pažení byl proveden metodou závislých tlaků.
2001
Silo ZZN Stakonice
Železobetonová konstrukce skladu měkkých surovin rozměrů 20x12x40 m, byla řešena jako prostorová konstrukce v interakci se základy. Byl proveden statický a dynamický výpočet. V průběhu stavby je sledováno sednutí objektu. Výsledky odpovídají výpočetní predikci.
ing. Emanuel Novák
pict
výpočetní model
Výrobní hala f. AMAFILTER
ing. Emanuel Novák2001