Projekty:

Rekonstrukce a dostavba administrativní budovy Zentiva a.s.

Stávající budova je půdorysných rozměrů 18x24m, výšky 41m. Budova má jedno podzemní a 11 nadzemních podlaží. V rámci rekonstrukce a nástavby je navržena přístavba a nástavba objektu tak, že výsledný tvar objektu je 33x33x45m. Komplikované bylo řešení zesílení stávajících základů. Železobetonová základová deska vyztužená žebry byla zesílena pomocí mikropilot a nabetonováním stávajících žeber a desky. Dalším problémem byly reologické změny nově budovaných monolitických a montovaných konstrukc ...

ing. Emanuel Novák, 2005
pict
výpočetní model
Věž na vrchu Písek
Výmena technologie radarové veže (35 m) na vrchu Písek si vyžádala celkovou rekonstrukci nosné konstrukce. Prísné deformacní limity vedly k nutnosti zesílení ocelového dríku veže spražením s novou vnejsí betonovou vrstvou tl.236 mm. V rámci návrhu konstrukce jsme se museli vyporádat s vlivem trhlin v betonu na celkovou tuhost veže. Nove byl radar zakryt kulovým radomem prumeru 10 m.
kolektiv autorů, 2004
pict
Administrativní budova české pojišťovna na Pankráci
Budova byla postavena jako výrobní objekt. V rámci přestavby byly navrženy úpravy žb skeletu a ocelové nástavby objektu.
ing. Miroslav Císař, ing . Emanuel Novák, 1996
Rekonstrukce a nadstavba domu Sokolovská

Kompletní přestavba domu. V rámci přestavby byla provedena nástavba domu o tři patra a dům byl prohlouben o jeden suterén. Zdivo spodních pater bylo nahrazeno ocelovými předpjatými rámy.

 

 

 

...
ing. Miroslav Císař, ing. Emanel Novák, 2001
Faustův dům
Stávající památkově chráněný objekt na Karlově náměstí v Praze. V minulých létech byly krov a strop pod půdou opravovány. Opravy byly provedeny značně razantním a neodborným způsobem. Prvotní zadání lokálního statického zabezpečení prvků stropu v severním křídle bylo, po důkladném průzkumu a po konzultacích s investorem, nutné rozšířit i na prvky krovu. a strop západního křídla. Provedení celkové opravy je pak navrženou ve dvou etapách. Vzhledem k tomu, že jde o památkově chráněný objekt, by ...
ing. Alma Ejubovič, 2005
Peleova
Samostatně stojící obytný dům má dvě nadzemní podlaží a podkroví a je částečně podsklepen. Stropy nad 1.PP a 1. NP jsou klenbové, strop nad 2. NP dřevěný, trámový do ocelových nosičů. Krov dřevěný, valbový, vaznicový se stojatou stolicí. V průběhu rekonstrukce byly uvolněn půdorys v 1. a 2. NP. Pro odstranění nosných stěn byl navržen systém ocelových podvlaků v patách stropních kleneb. Cihelné stropní klenby byly sanovány z rubu (rozklínování a hloubkové spárování aktivovanou maltou) a z líc ...
ing. Alma Ejubovič, 2004
Hangáry Kbely

Bylo provedeno statické posouzení hangárů na letiště v Praze Kbely. Zasřešení hangárů je provedeno železobetonovými obloukovými rámy s železobetonovým táhlem. Rozpětí rámů je 35 m, sloupy jsou rozměrů 1 x 1 m. Objekt nevykazuje závažné statické poruchy. Zastřešení objektu je možno považovat i za ukázku začátku provádění velkorozponových konstrukcí ze železobetonu. Po sanaci železobetonové konstrukce, lze objekt bez problému nadále využívat .
kbely hala kbely hala kbely hala
...
ing. Emanuel Novák, ing Miroslav Císař, 2005
MČ Praha 5
Pro Odbor správy majetku MČ Praha 5 bylo provedeno statického posouzení 140 vytypovaných domů primárně s ohledem na stav převislých konstrukcí (atiky, římsy apod.) a konstrukcí souvisejících. Souhrnným výsledkem posouzení bylo roztřídění objektů do čtyř kategorií podle závažnosti poruch a míry ohrožení osob a majetku. V zhruba 30% objektů byl stav převislých konstrukcí shledán velmi špatným až havarijním.

Výsledky rozsáhlého posouzení umožnily majiteli objektů stanovit priority oprav v d ...
ing. Alma Ejubovič, 2004